Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Preventief onderhoud van platte wagons

Preventief onderhoud van platte wagons
Deze opdracht zal worden afgesloten in de vorm van een raamovereenkomst met een eerste gegarandeerde gedeeltelijke bestelling en een cascadesysteem voor de volgende deelbestellingen.


Datum van verzending van deze aankondiging
04-01-2019
Publicatiedatum
07-01-2019
Deadline
04-02-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
50220000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaersplein 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
10-31 I-FBA. 515 - Lode Thoelen
E-mail
lode.thoelen@infrabel.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie UEA (het UEA vindt u terug in bijlage van de aankondiging van de opdracht en in te vullen via de website: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl). Het UEA dient ingevuld en ondertekend te worden en toegevoegd te worden aan uw kandidatuur.
De volgende documenten dienen toegevoegd te worden aan uw kandidatuur :
- Een geactualiseerd uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst van de kandidaat en ook van elke persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de kandidaat of daarin vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft. In concreto impliceert dit dat minimaal de uittreksels uit het strafregister dienen te worden bijgevoegd van de kandidaat, van de ondertekenaar(s) van de kandidatuur, en van de personen die vermeld worden in de aktes van aanstelling van de organen van de firma waaruit blijkt dat de betrokkene niet is veroordeeld voor een overtreding voorzien door art. 67 van de wet van 17 juni 2016 en van art. 67 van het KB tot plaatsing van 18 juni 2017. Dit uittreksel mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
- Een recent attest waaruit blijkt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. Voor de kandidaat die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wordt het recente attest uitgereikt door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en heeft het betrekking op het laatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de kandidaturen. Voor de kandidaat die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt, wordt het recente attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Dit attest bevestigt dat de kandidaat voldoet aan zijn verplichtingen inzake de betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen. Wanneer de kandidaat personeel tewerkstelt dat zowel onder het tweede lid als onder het derde lid valt, zijn de bepalingen van beide leden toepasselijk.
- Een recent attest waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn fiscale verplichtingen voldoet. Het attest wordt uitgereikt door de bevoegde binnenlandse en/of buitenlandse overheid en bevestigt dat de kandidaat heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen.
- Een origineel attest van niet-faillissement, afgeleverd door de bevoegde autoriteit van het betrokken land. Dit attest mag niet ouder zijn dan 3 maanden vanaf de uiterlijke datum voor de ontvangst van de kandidaturen. Er dient opgemerkt dat het attest uitgereikt door de Sociale Zekerheidsinstelling, het fiscaal attest uitgereikt in het kader van overheidsopdrachten en het attest van niet-faillissement niet moeten worden aangeleverd in de hypothese dat ze beschikbaar zijn op een gratis toegankelijk database, of ze reeds zijn aangeleverd in het kader van een andere procedure op voorwaarde dat de betrokken ondernemers in hun aanvraag tot deelneming de procedure identificeren tijdens dewelke zij deze documenten reeds hebben voorgelegd en voor zover de voormelde inlichtingen en documenten nog beantwoorden aan de gestelde vereisten.
- de statuten;
- een afschrift van de aktes van aanstelling van de organen van de firma;
- de eventuele bijzondere mandaten van de firma waaruit de bevoegdheid/machtiging blijkt van de persoon of personen die hebben getekend om de kandidaat te verbinden.

Economische en financiële draagkracht

- Een attest van een verzekeringsovereenkomst "burgerlijke aansprakelijkheid", die de materiële en lichamelijke schade dekt die door zijn werknemers wordt berokkend tijdens de uitvoering van de opdracht.
- Het jaarlijks zakencijfer van de kandidaat (alleen of in samenwerking) moet minstens 4.000.000 Euro zijn (voor de laatste 2 afgesloten boekjaren).

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

De kandidaat moet:
o ISO 9001-gecertificeerd zijn
o door het ECM NMBS erkend zijn op het moment van de indiening van de kandidatuur

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!