Rectificatie

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP HET ONDERHOUD EN DE DEPANNAGES VAN DE SERVERLOKALEN VAN HET AGENTSCHAP

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
GAN - Technische Dienst
Nationaal identificatienummer
0241.347.282_22656
Postadres
de Broquevillelaan 12
Plaats
Brussel
Postcode
1150
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 27780811
E-mail
manuela.cardosoamorim@arp-gan.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arp-gan.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326243

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP HET ONDERHOUD EN DE DEPANNAGES VAN DE SERVERLOKALEN VAN HET AGENTSCHAP

Referentienummer: ST (ARP)-18/1556-F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het voorwerp van de opdracht is het onderhoud en de depannages 24/24 (7/7) van de lokalen die de servers van het Agentschap huisvesten op de sites NOH en Broqueville. Het onderhoud omvat de controle en het preventief onderhoud van volgende uitrustingen: airconditioning/cooling/ventilatie, het noodvoedingssysteem (UPS en batterijen), de automatische branddetectie- en blussystemen, en alle elektrische borden en uitrustingen (elektriciteit en regeling). De depannages betreffen dezelfde uitrustingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

07-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-534384

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!