Rectificatie

Verwarmingsketels : onderhoud en verwarmingsaudit

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
CVBA Volkswoningbouw
Nationaal identificatienummer
0400.665.428_25257
Postadres
Wilselsesteenweg 23,
Plaats
Herent
Postcode
3020
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 16229726
E-mail
vancuyck@volkswoningbouw.woonnet.be
Fax
+32 16207147

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.volkswoningbouw.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329505

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Verwarmingsketels : onderhoud en verwarmingsaudit

Referentienummer: CVBA Volkswoningbouw-2351/2019 onderhoud en verwarmingsaudit verwarmingsketels-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Verwarmingsketels : onderhoud en verwarmingsaudit

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

09-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500230

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
1
Afdelingsnummer
II.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Benaming

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
2
Afdelingsnummer
II.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Benaming

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
3
Afdelingsnummer
II.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Benaming

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
4
Afdelingsnummer
II.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Benaming

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
5
Afdelingsnummer
II.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Benaming

Overige nadere inlichtingen

wijzigingen werden aangebracht en gecorrigeerd bestek is beschikbaar op onze website www.volkswoningbouw.be

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!