Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C72/0000277656 - Levering van Basotectplaten voor de vernieuwing van rollend materieel

Levering van Basotectplaten voor de vernieuwing van rollend materieel

Publicatiedatum
07-08-2015
Deadline
31-08-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
44112600 - Geluidsisolatie
39532000 - Matten
34600000 - Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen
31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
44110000 - Constructiematerialen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investment
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.13
Ter attentie van
Gérard Gillet

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
De kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor de deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.07.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
- Een recent attest (maximaal 3 maanden out t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijkere organisatie of een vergelijkbare toestand bevindt
- Een recent attest (maximaal 3 maanden out t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen in overeenstemming met de wettelijke bepaling van het land waar hij is gevestigd
- Een recent attest (maximaal 3 maanden out t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
- Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor deelname aan en criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld
- Een verklaring op erewoord dat de inschrijver bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
- Een identificatie met minimum volgende gegevens: handelsnaam, juridische vorm, volledig adres van de maatschappelijke zetel. Indien de inschrijver deel uitmaakt van een groep, zal hij de coördinaten en het organigram van deze groep leveren.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst

Economische en financiële draagkracht

De jaarverslagen van de laatste 3 boekjaren
De omzetcijfers van de laatste 3 jaren
De winst en verlies resultaten van de laatste 3 jaren.

Vakbekwaamheid

Een referentielijst betreffende gelijkaardige projecten.opdrachten van gelijkaardige omvang over de laatste 3 jaar met vermelding van de namen van de klanten.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1702 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!