Aankondiging van een opdracht

Vernieuwen sanitaire ruimtes GBO, kant Heuvelstraat

Vernieuwen sanitaire ruimtes GBO, kant Heuvelstraat

Publicatiedatum
08-12-2015
Deadline
22-01-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
44411000 - Sanitair
31000000 - Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45260000 - Dakdekkers- en andere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
45400000 - Afwerking van gebouwen
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Overijse
Postadres
Begijnhof 17, 3090 Overijse, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Els Demol

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Vakbekwaamheid

Een lijst van minimum drie werken die de afgelopen drie jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.

Eventuele minimumeisen:

Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!