Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Elektriciteitswerken bij verbouwing van verpleegafdeling tot postrevalidatiecentrum - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Elektriciteitswerken bij verbouwing van verpleegafdeling tot postrevalidatiecentrum

Publicatiedatum
01-08-2016
Deadline
24-08-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
45262700 - Verbouwingswerkzaamheden
09310000 - Elektriciteit
45310000 - Aanleg van elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TWA-PR vzw
Postadres
Nederrij 133 (6e verdieping), 2200 Herentals, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Liesbeth Plingers

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De inschrijvingen moeten, naast het inschrijvingsformulier met vermelding van het totale inschrijvingsbedrag (excl. BTW) vergezeld zijn van volgende stukken :
1° - Een verklaring op eer dat de kandidaat zich niet bevindt in een situatie die een grond van uitsluiting is volgens art. 17, 1° tot 3° (lot 2 werken), van het K.B. van 8 januari 1996 (faillissement of vereffening, veroordeling voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast)
2° - Voor de in art. 17, 5° (sociale zekerheid), en 6° (belastingen en BTW), bedoelde gevallen een attest van de bevoegde instantie :
een attest van de sociale zekerheid (van het voorlaatste afgelopen kwartaal) overeenkomstig het bepaalde art. 17 bis van het K.B. van 8 januari 1996 ;
een recent attest van de directie belastingen en ;
een afschrift van de verklaring met de laatste verrekening van het voor BTW-ontvangsten bevoegde bureau
3°De overeenkomst in het geval van een tijdelijke vereniging

Economische en financiële draagkracht

4° art. 18 (financiële en economische middelen) : de kandidaat dient een door een bankinstelling afgegeven gedetailleerde bankverklaring voor te leggen, waarin wordt verklaard dat de financiële mogelijkheden van de kandidaat van die aard zijn dat hij de opdracht uit financieel oogpunt tot een goed einde kan brengen
5°De uitsluitingsgronden worden gestaafd door middel van :
- door een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s
- Bewijsstukken burgerlijk professionele aansprakelijkheid

Eventuele minimumeisen:

6° Bewijs dat de aannemer heeft voldaan aan zijn fiscale en sociale verplichtingen

Vakbekwaamheid

7° - Een lijst met de onderaannemers, met vermelding van de aard van de onderaanneming en de waarde van de onderaanneming
8° Studie- en beroepskwalificaties van de aannemer die verantwoordelijk is voor de leiding van de werken

Eventuele minimumeisen:

9°Het bewijs van erkenning.
10° Opgave van 2 relevante referenties uit de zorgsector/ziekenhuizen van gelijkaardige grootte-orde op gebied van kostprijs. De referenties dienen te worden bevestigd door een attest van goede uitvoering van de klant.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 3

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!