Aankondiging van een opdracht

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN BOORD VAN ms WESTDIEP

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
DAB Vloot
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_16704
Postadres
Sir Winston Churchillkaai 2
Plaats
Oostende
Postcode
8400
NUTS-code
BE255 - Arr. Oostende
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marc Peeters
Telefoon
-
E-mail
marc.peeters@mow.vlaanderen.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.welkombijvloot.be

Adres van het kopersprofiel:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330892

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.3) Communicatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op:   https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330892

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend

Officiële benaming
-
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
NUTS-code
-
Land
-
Contactpersoon
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Adres van het kopersprofiel
-

via elektronische weg op:   https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=DAB+Vloot-16EQA%2F19%2F004%2FO-F02

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: -

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN BOORD VAN ms WESTDIEP

Referentienummer:   DAB Vloot-16EQA/19/004/O-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   50241000 - Reparatie en onderhoud van schepen

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN BOORD VAN ms WESTDIEP

II.1.5) Geraamde totale waarde

-

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   ja

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor:   alle percelen:

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:   -

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:   -

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   50240000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
42111000 - Motoren

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE255 - Arr. Oostende

Voornaamste plaats van uitvoering:   Oostende

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN BOORD VAN ms WESTDIEP

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

-

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Looptijd in dagen:   1

Deze opdracht kan worden verlengd:   neen

Beschrijving van verlengingen:   -

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:   -

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd:   neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   ja

Beschrijving van opties:   In de inventaris worden diverse posten opgenomen als optionele posten. Deze posten worden aangeduid met de afkorting “OP”. Of deze posten behoren tot de scope of works of niet, wordt bij de aanvang van het droogdok beslist ofwel tijdens de uitvoering van de diensten na inspecties van de superintendent met de werf. De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht. De inschrijver is verplicht om voor elke optionele post een bod te doen, op straffe van onregelmatigheid van zijn offerte. Het indienen van vrije opties is verboden. Het bod voor de verplichte opties wordt in afzonderlijke posten vermeld in de inventaris. Bij het beoordelen van de offertes zullen deze opties meegenomen worden in de totaalprijs.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus bevatten:   neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

III.1.2) Economische en financiële draagkracht

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

De minimale vereisten qua economische en financiële draagkracht zijn:
De inschrijver is verzekerd voor een bedrag van 5.000.000 euro volgens ‘Ship repair risk” liabilities.
De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:
De inschrijver toont aan te voldoen aan de minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht door het bewijs te voegen bij zijn inschrijving in het bezit te zijn van een verzekering voor een bedrag van 5.000.000 euro volgens “Ship Repair Risk” liabilities zoals aangehaald in art. 152 KB Uitvoering.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken:   neen

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

-

Eventuele minimumeisen:

De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
- een gedetailleerde beschrijving van de technische uitrusting van de dienstverlener.
- een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt. De dienstverlener dient minstens over een passend scheepsdok en een werkplaats te beschikken.
- aanvullend wordt van de scheepswerf geëist om een overdekt passend scheepsdok te voorzien, gezien de vele las- en schilderwerken die moeten uitgevoerd worden. Het alu laswerk dient in een zuivere windstille omgeving te geschieden, op een plaats waar op hetzelfde moment niet wordt gewerkt met staal. Indien de werf dit niet kan voorzien, zal de werf maatregelen moeten nemen om rond het vaartuig een stelling met doek op te bouwen, teneinde de las- en schilderwerken in een gecontroleerde omgeving te kunnen uitvoeren, conform de vereisten die gesteld worden in punt D in deel III van dit bestek.
- een opgave van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische diensten, in het bijzonder die welke belast zijn met de kwaliteitscontrole.
- een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener gedurende de laatste drie jaar. Er wordt een gemiddelde minimumbezetting van 15 technische uitvoerende personeelsleden vereist. Daarvan moeten minstens 4 lassers in het bezit zijn van een attest, uitgeschreven door een geregistreerde kwaliteitsorganisatie.
- een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, waaruit de opgebouwde en gehonoreerde expertise in de bedoelde materie moet blijken. In de lijst dient achtereenvolgens vermeld te worden: het jaartal van de uitvoering, de titel, het bedrag, de aanbestedende publiek- of privaatrechtelijke instanties, de contactpersoon (met naam, kantooradres, telefoon- en faxnummer) en een bondige beschrijving van de inhoud van de opdracht. Deze diensten worden gestaafd aan de hand van hetzij certificaten opgesteld door de bevoegde autoriteiten, hetzij, bij ontstentenis daarvan of in geval van studies voor particulieren, door een verklaring van de dienstverlener zelf. Er dienen minimaal drie referenties voorgelegd te worden, zo niet voldoet de offerte niet voor wat betreft het aantonen van de technische bekwaamheid. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om informatie in te winnen bij de klant/opdrachtgever/exploitant.
De inschrijver verklaart op het UEA of hij al dan niet voldoet aan de selectiecriteria. Zie A.1.4. voor meer informatie over het UEA.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben:   neen

De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid:   neen

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden:   -

Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:   -

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht

-

III.2.2) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast:   neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:   -

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in:   neen

Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem:   neen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt:   neen

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:   -

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   -

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum:   10-03-2019

Plaatselijke tijd:   09:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

-

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming

NL

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

Looptijd in maanden:   4

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum:   10-03-2019

Plaatselijke tijd:   09:30

Plaats:   Vrijhavenstraat 3 (4e verdieping) , 8400 Oostende

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:   Openbaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht:   neen

Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:   -

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing:   neen

Elektronische facturering wordt aanvaard:   neen

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen:   neen

VI.3) Nadere inlichtingen

-

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

06-02-2019

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!