Aankondiging van een opdracht

Samenaankoop elektriciteit (groene stroom) voor alle installaties/gebouwen gemeente Asse, Autonoom Gemeentebedrijf Asse, OCMW Asse, Politiezone AMOW, kerkfabrieken (en HVZ VBW) dienstjaar 2017

Voorwerp van deze leveringen:
Samenaankoop elektriciteit (groene stroom) voor alle installaties/gebouwen gemeente Asse, Autonoom Gemeentebedrijf Asse, OCMW Asse, Politiezone AMOW, kerkfabrieken en (HVZ VBW) dienstjaar 2017.
Leverplaatsen:
Alle installaties/gebouwen van:
• Gemeente Asse
• Autonoom gemeentebedrijf Asse
• OCMW Asse
• Politiezone AMOW
• Kerkfabrieken
• Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West (optioneel)

Publicatiedatum
12-10-2016
Deadline
29-11-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Asse
Postadres
Gemeenteplein 1, 1730 Asse, BE
Contactpunt(en)
De heer Jan Bruyland

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

989789,85 EUR excl. btw

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

• Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
o niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
o niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
o geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
o niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
• Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Een verklaring op erewoord dat de inschrijver:
o niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
o niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
o geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
o niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
o bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
o in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
o in orde is met de betaling van belastingen
o zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

• Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of • Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Vakbekwaamheid

• De leveringsvergunning van de onderneming zoals die door het bevoegde gewest werd toegekend.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!