Aankondiging van een opdracht

Aanstelling dienstverlener beheer en exploitatie Petroleumpier Blue Gate Antwerp

In het kader van deze Opdracht dient de Opdrachtnemer in te staan voor het beheer en de exploitatie van de Petroleumpier namens de Aanbestedende Dienst conform de regels van de kunst en de vigerende regelgeving.
Daaronder wordt begrepen (niet-limitatief):
- technisch – infrastructurele inspectie van de Petroleumpier;
- het (doen) uitvoeren van noodzakelijke herstellingen aan de Petroleumpier;
- het innen en doorstorten van de aanleg- en andere rechten;
- het uitvoeren van de taken van een “dokmeester”;
- het volgen van de aan- en afmeeroperaties;
- calamiteitenopvolging;
- coördinatie

Publicatiedatum
27-09-2016
Deadline
08-11-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
70330000 - Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis
63721000 - Exploitatie van havens en waterwegen en aanverwante diensten
63726000 - Diverse ondersteunende diensten voor vervoer over water
71631000 - Technische inspectiediensten
79140000 - Juridische adviezen en informatie
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 14
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Blue Gate Antwerp NV
Postadres
Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Blue Gate Antwerp NV
Ter attentie van
Luc Calluy

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

KB van 15 juli 2011 - Art 61 § 1 Toegangsrecht is van toepassing. De kandidaten voegen bij hun kandidatuur de volgende documenten:
- voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, §1 en §2 KB Plaatsing;
- voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
En bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers :
- Een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, §2 KB Plaatsing;
- Een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land;
- Een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw).
Alle attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de kandidatuurstellingen.
In het kader van de administratieve vereenvoudiging vraagt de aanbestedende overheid, voor de Belgische inschrijvers, zelf volgende documenten op:
1) Attest inzake sociale zekerheid
2) Attest niet-faillissement;
3) Fiscaal attest inzake directe belastingen en btw

Economische en financiële draagkracht

De inschrijvers tonen hun financiële en economische draagkracht aan door het volgende document/de volgende documenten:
- een passende bankverklaring (conform bijlage 3 van het K.B. Plaatsing);
- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Totale omzet van 75.000,00 EUR per boekjaar

Vakbekwaamheid

De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s):
1) Een overzicht van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de technische inspectie
2) Studie- en/of beroepskwalificaties van de inschrijver en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast;

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!