Aankondiging van een opdracht

OCMW - Renovatie Heiderust 03 - Elektriciteit

OCMW - Renovatie Heiderust 03 - Elektriciteit

Publicatiedatum
05-10-2016
Deadline
22-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
OCMW Genk
Postadres
Welzijnscampus 11, 3600 Genk, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.

Economische en financiële draagkracht

* Een referentielijst van minimaal drie (3) gelijkaardige werken, uitgevoerd gedurende de laatste 5 jaar:
- van elke referentie een door de opdrachtgever ondertekend attest van goede uitvoering bij te voegen. Deze dienen het bedrag, het tijdstip en plaats van uitvoering te vermelden evenals een contactpersoon.
- referenties moeten verbouwingen/renovaties betreffen met een minimale totale kostprijs >5 miljoen Euro, excl. btw.
* Een lijst met de competenties van het personeel dat zal worden ingezet voor de opdracht. - CV's - Lijst van maximaal 20 relevante referenties waaraan de betreffende persoon gewerkt heeft.

Eventuele minimumeisen:

.

Vakbekwaamheid

* Een referentielijst van minimaal drie (3) gelijkaardige werken, uitgevoerd gedurende de laatste 5 jaar:
- van elke referentie een door de opdrachtgever ondertekend attest van goede uitvoering bij te voegen. Deze dienen het bedrag, het tijdstip en plaats van uitvoering te vermelden evenals een contactpersoon.
- referenties moeten verbouwingen/renovaties betreffen met een minimale totale kostprijs >5 miljoen Euro, excl. btw.
* Een lijst met de competenties van het personeel dat zal worden ingezet voor de opdracht. - CV's - Lijst van maximaal 20 relevante referenties waaraan de betreffende persoon gewerkt heeft.

Eventuele minimumeisen:

.
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 5

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!