Aankondiging van een opdracht

Levering van elektriciteit en aardgas op verschillende afnamepunten van de Karel de Grote-Hogeschool

Levering van elektriciteit en aardgas op verschillende afnamepunten van de Karel de Grote-Hogeschool

Publicatiedatum
09-09-2016
Deadline
25-10-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Karel de Grote-Hogeschool VZW
Postadres
Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Annelies Hermans

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Geraamde volumes over een periode van 3 jaar: Elektriciteit: 10.500 MWh/ Aardgas: 14.200 MWh

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zowel voor perceel 1 als perceel 2:
Overeenkomstig artikel 20 van de wet Overheidsopdrachten kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die :
1° in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
2° aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen;
3° bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast;
4° bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
5° niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; 6° niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63;
7° zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.

De Belgische inschrijver dient enkel het uittreksel uit het strafregister op naam van de rechtspersoon ter staving bij de offerte te voegen.
De aanbestedende overheid zal de overige attesten (RSZ attest, attesten inzake betaling belastingen en faillissement) zelf opvragen d.m.v. elektronische middelen (Digiflow).
De buitenlandse inschrijver dient bij inschrijving wel alle nodige bewijsstukken voor te leggen, waaruit blijkt dat ze zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, met name:
• een attest waaruit blijkt dat hij in regel is met de betalingen van de sociale zekerheid
• een attest waaruit blijkt dat hij zich niet bevindt in staat van faillissement of vereffening, zijn activiteiten heeft stopgezet of een gerechtelijk akkoord te hebben bekomen, of zich bevinden in een andere vergelijkbare situatie die het resultaat is van een soortgelijke procedure die in de nationale wet- en regelgeving voorkomt.
• een attest waaruit blijkt dat hij in regel is met de betaling van directe belastingen en BTW (of de taksen die in zijn land de BTW vervangen)
• een attest waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is voor een misdrijf of ernstige fouten heeft gemaakt.
Dit omwille van het feit dat de aanbestedende overheid buitenlandse attesten niet zelf elektronisch kan opvragen.
De attesten moeten geldig zijn op de dag van de opening van de offertes. Als er geen geldigheidsperiode vermeld staat, mogen de attesten maximaal drie maanden oud zijn (gerekend vanaf de dag van de opening van de offertes.)

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver moet beschikken over een leveringsvergunning voor elektriciteit (perceel 1) en/of aardgas (perceel 2), afgeleverd door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en aardgasmarkt. Een kopie van deze vergunning moet bij de offerte toegevoegd worden. De inschrijver moet, op verzoek, de andere noodzakelijke vergunningen of attesten kunnen voorleggen om de leveringen die het voorwerp van deze opdracht mogelijk te maken. Dit houdt in dat alle documenten, die bij een aanvraag voor een leververgunning bij de VREG moeten ingediend worden, op verzoek moeten kunnen voorgelegd worden.

Eventuele minimumeisen:

leveringsvergunning conform de bovenstaande voorwaarden

Vakbekwaamheid

De inschrijver moet beschikken over een leveringsvergunning voor elektriciteit (perceel 1) en/of aardgas (perceel 2), afgeleverd door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en aardgasmarkt. Een kopie van deze vergunning moet bij de offerte toegevoegd worden. De inschrijver moet, op verzoek, de andere noodzakelijke vergunningen of attesten kunnen voorleggen om de leveringen die het voorwerp van deze opdracht mogelijk te maken. Dit houdt in dat alle documenten, die bij een aanvraag voor een leververgunning bij de VREG moeten ingediend worden, op verzoek moeten kunnen voorgelegd worden.

Eventuele minimumeisen:

.leveringsvergunning conform de bovenstaande voorwaarden

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!