Rectificatie

Overheidsopdracht van werken - Algemene aanneming - Vervangingswerken van de raamlijsten: installatie van nieuwe houten raamlijsten en van elektrische zonwering - Rusthuis "Ter Ursulinen", gelegen te 1000 Brussel, Ursulinenstraat 6. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
OCMW Brussel
Nationaal identificatienummer
0212.346.955
Postadres
Hoogstraat 298a
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Pascale Pieters
Telefoon
+32 25636510
E-mail
Pascale.Pieters@ocmwbxl.brussels
Fax
+32 25636509

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.cpasbru.irisnet.be/

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Overheidsopdracht van werken - Algemene aanneming - Vervangingswerken van de raamlijsten: installatie van nieuwe houten raamlijsten en van elektrische zonwering - Rusthuis "Ter Ursulinen", gelegen te 1000 Brussel, Ursulinenstraat 6. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: RU/18/001/I/FPU/S//1217 - CSC 21/18

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34139000 - Chassis

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

13-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-531554

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 25-10-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een addendum- " Addendum Ursulinen NL" - bij het bijzonder bestek is beschikbaar via: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1217/IX/2018

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!