Aankondiging van een opdracht

Gedetailleerde studie van het fotovoltaïsch park in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - 2015

Het doel is de realisatie van een gedetailleerde studie van het fotovoltaïsch park in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2015, wat kan herhaald worden gedurende maximum drie jaar. De parameters en de relevante indicatoren van het PV-park op het einde van het jaar en hun evolutie in de tijd moeten worden geanalyseerd en geïnterpreteerd.

Publicatiedatum
12-07-2016
Deadline
02-09-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
73200000 - Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
09331000 - Zonnepanelen
09331200 - Fotovoltaïsche zonnecellen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 11
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
BRUGEL
Postadres
Kunstlaan 46, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
De heer Régis Lambert

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen;
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen;
- geen illegaal verblijvende onderdanen van derde landen heeft tewerkgesteld als bedoeld in de wet van 11/02/2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.

Economische en financiële draagkracht

* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Eventuele minimumeisen:

Minimaal EUR 100.000 gerealiseerde omzet met betrekking tot diensten in verband met hernieuwbare energie gedurende 2014 of 2015.

Vakbekwaamheid

* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast.
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
* Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
* De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:

Minimaal drie referenties in het leveren van diensten met betrekking tot hernieuwbare energie tijdens de afgelopen twee jaar moeten worden verstrekt.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!