Aankondiging van een opdracht

Gebouwen van de gemeente - Levering en uitbating van fotovoltaïsche installaties

Gebouwen van de gemeente - Levering en uitbating van fotovoltaïsche installaties

Publicatiedatum
07-11-2016
Deadline
09-12-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09332000 - Zonne-energie-installatie
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sint-Pieters-Woluwe
Postadres
Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe, BE
Contactpunt(en)
Van Overberghe Damien

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * In overeenstemming met artikel 60 § 1 van het koninklijk besluit van 15.07.2011 zal het bestuur, enkel voor de Belgische inschrijver, het volgend document zelf opvragen en het in de documenten van de opdracht bewaren: Het attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is. Voor een buitenlandse inschrijver verwijzen naar artikel 62 van het Koninklijk Besluit van 15.07.2011. * De inschrijver voegt bij zijn offerte een attest waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische inschrijver verifieert de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door die laatste wordt afgeleverd.

Economische en financiële draagkracht

Verklaring betreffende enerzijds de globale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren met een minimum van 500.000,00 EUR en anderzijds de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren met een minimum van 300.000,00 EUR BTW inbegrepen

Eventuele minimumeisen:

Verklaring betreffende enerzijds de globale omzet van de onderneming over de laatste drie boekjaren met een minimum van 500.000,00 EUR en anderzijds de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren met een minimum van 300.000,00 EUR BTW inbegrepen

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van fotovoltaïsche installaties die hij de laatste 3 jaar uitgevoerd heeft met een minimale waarde van 100.000,00 EUR belastingen niet inbegrepen. Deze lijst moet, voor de belangrijkste, aangevuld worden door getuigschriften van goede uitvoering der werken. Deze getuigschriften vermelden, het bedrag, de periode en de plaats van de werf en vermelden of deze werken volgens de regels van de kunst en regelmatig tot een goed einde gebracht werden.

Eventuele minimumeisen:

Lijst van fotovoltaïsche installaties die hij de laatste 3 jaar uitgevoerd heeft met een minimale waarde van 100.000,00 EUR belastingen niet inbegrepen. Deze lijst moet, voor de belangrijkste, aangevuld worden door getuigschriften van goede uitvoering der werken. Deze getuigschriften vermelden, het bedrag, de periode en de plaats van de werf en vermelden of deze werken volgens de regels van de kunst en regelmatig tot een goed einde gebracht werden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!