Rectificatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VIA DE FREE MARKET <OPEN PISTE> VOOR ONDERHOUD VAN TWEE TELEFOONCENTRALES VOOR REKENING VAN FOD JUSTITIE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Diensten van de Voorzitter - Operationele directie
Nationaal identificatienummer
0308.357.753_18450
Postadres
Waterloolaan 115
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ahlame Lanaya
Telefoon
-
E-mail
ahlame.lanaya@belnet.be
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://just.fgov.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330095

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VIA DE FREE MARKET VOOR ONDERHOUD VAN TWEE TELEFOONCENTRALES VOOR REKENING VAN FOD JUSTITIE

Referentienummer: JUST-PRESID-2018/DB/085/3 -F50_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 50332000 - Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De onderhavige opdracht betreft een onderhoudscontract voor 2 telefooncentrales in de gebouwen van de FOD Justitie, die reeds aanwezig zijn sedert 1993 en waar er sinds hun installatie continu een onderhoud is op uitgevoerd. In Bordet A, gelegen op de Waterloolaan 115, 1000 Brussel, bevindt zich een telefooncentrale van het type Sopho is 3070 die bestaat uit 4 processoren. In Bordet D, gelegen in de Eversstraat 2-8, 1000 Brussel, bevindt zich een telefooncentrale van het type Sopho is 3050 die bestaat uit 1 processor.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-01-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-500846

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-01-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!