Aankondiging van een opdracht

Raamcontract leasing of aankoop digitale aankondigingsborden

Leasing of aankoop van digitale aankondigingsborden
De opdracht omvat het leveren, plaatsen en operationeel opleveren van :
lot 1: LED-displays. Deze zullen gebruikt worden voor het verspeiden van informatie via kleurenbeelden. De leverancier lijst zowel de 'verticale' als 'horizontale' mogelijkheden op.
vermoedelijke hoeveelheid : 8 (voor gemeentebestuur Tervuren en gemeentebestuur Kortenberg)
lot 2: Signalisatieborden. Signalisatieborden om te gebruiken als optimale bewegwijzering op het openbaar domein. Denk hierbij aan richtingaanwijzers, gebod en verbod borden, verwijzingen aan parkeermogelijkheden, bezienswaardigheden en vergelijkbare. De voorkeur gaat uit naar een uniform systeem dat voorzien is van inwendige verlichting. De installatie "verlichte aanwijzers" dienen geplaatst te worden tegen bestaande structuren of op aan te leveren structuren bijvoorbeeld een ronde staander met technisch luik.

Publicatiedatum
26-10-2016
Deadline
14-12-2016 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
34992100 - Verlichte verkeersborden
30195600 - Mededelingenborden of toebehoren
31682230 - Grafische beeldschermpanelen
34928470 - Signaleringsborden
35261000 - Informatieborden
38653400 - Projectieschermen
44423400 - Signaleringsborden en aanverwante artikelen
Regiocodes (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Contracttype
Leveringen - Combinatie
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Tervuren
Postadres
Markt 7A bus 2, 3080 Tervuren, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Gerd Nicasy

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

voorlopige raming : - een achttal LED- displays - een viertal signalisatieborden voor het gemeentebestuur Tervuren

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver voegt bij zijn offerte:
• Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB.
• De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt. Hierbij geldt als minimumvereiste dat het Eigen Vermogen van de onderneming niet negatief mag zijn in méér dan 1 van de 3 opgevraagde recentste jaarrekeningen.
• Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
• De kandidaat zal een verklaring indienen met betrekking tot de totale omzet over de laatste drie boekjaren. De omzet voor elk van die jaren dient tenminste 400.000 EUR te bedragen voor de inschrijver.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt bij zijn offerte:
- een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de inschrijver.
- De inschrijver dient om geselecteerd te worden minimum 15 vergelijkbare referenties te kunnen voorleggen, met fotomateriaal van 5 referenties.
- Een geldig EMAS/RECUPEL (milieubeheersysteem) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige maatregelen op het gebied van milieubescherming.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!