Aankondiging van een opdracht

Levering van elektriciteit en aardgas 2020-2021.

Overheidsopdracht voor de levering van gas en elektriciteit in 2020-2021 aan het UMC Sint-Pieter, het UVC Brugmann, het UKZKF, het Instituut Bordet en de ziekenhuizen Iris Zuid.

Publicatiedatum
21-10-2016
Deadline
05-12-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09310000 - Elektriciteit
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vereniging iris-Aankopen
Postadres
Dejonckerstraat, 46 5de verdiep, 1060 Sint-Gillis, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Overheidsopdracht voor de levering van gas en elektriciteit in 2020-2021 aan het UMC Sint-Pieter, het UVC Brugmann, het UKZKF, het Instituut Bordet en de ziekenhuizen Iris Zuid.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Bij het indienen van zijn offerte, moet de inschrijver ook volgende attesten voorleggen :
1.Een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in overeenstemming met artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011; op dit attest moet de droogstempel zijn aangebracht van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Buitenlandse inschrijvers moeten aan hun offerte het attest toevoegen, gedefinieerd in art. 62 § 2, van het koninklijk besluit van 15 juli 2011.
2. Het bewijs van betaling van de fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD Financiën, door middel van een recent attest ( maximum 3 maanden oud) afgeleverd door de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering (AAII).
3. Een uittreksel uit het strafregister of een gelijkwaardig document dat door een gerechtelijke of administratieve overheid van het land van oorsprong of afkomst wordt afgeleverd en waaruit blijkt dat de inschrijver zich niet in een van de situaties bevindt zoals bedoeld in het artikel 61 van het KB van 15 juli 2011, onder § 1 en § 2, 1°, 2° en 3°.
De inschrijver zal alle documenten ter beschikking houden van de Aanbestedende overheid, die haar in staat stellen om na te gaan of hij zich in een van de uitsluitingssituaties bevindt zoals bedoeld in § 1 en § 2 van het artikel 61 van het KB van 15 juli 2011. Deze documenten moeten op aanvraag aan de Aanbestedende overheid kunnen voorgelegd worden binnen de 48 uur na het openstellen van de inschrijvingen.

Economische en financiële draagkracht

Er is geen enkel criterium vereist betreffende de economische of financiële capaciteit, de aanbestedende overheid gaat er van uit dat deze capaciteit verband houdt met het bekomen van een licentie voor levering, zonder hetwelke de technische capaciteit van de inschrijvers niet kan worden aangetoond.

Eventuele minimumeisen:

Verbonden aan het vereiste niveau voor de technische capaciteit.

Vakbekwaamheid

De inschrijver voegt het volgende toe aan zijn offerte:
1. Een document dat aantoont dat hij in het bezit is, op het ogenblik van de indiening van zijn offerte, van een licentie voor levering, afgeleverd door de bevoegde autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. Een verklaring op eer, waarin wordt aangegeven dat de inschrijver in het bezit is van een contract dat toegang biedt tot de verschillende distributiekanalen, vanaf dewelke de sites van deze opdracht worden bevoorraad.

Eventuele minimumeisen:

Het niveau dat moet worden behaald om een licentie voor levering te krijgen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!