Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Dienstencontract voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten op bepaalde technische installaties van Brussels Airport.

Dienstencontract voor het uitvoeren van onderhoudsactiviteiten op bepaalde technische installaties van Brussels Airport.
1. "Heating Units" in Central Heating Buildings
2. "Gebouwgebonden Technieken" in Terminal Buildings
3. "Gebouwgebonden Technieken" in Other Buildings
4. Elektriciteit
5. Baggage handling
6. Boarding bridges
7. Screening first line
8. FIDS/PAS (Flight Information Display System / Public Announcement System)
Referentienummer BAC: BAC/IRE/CENT/PPR/2016/044

Publicatiedatum
12-08-2016
Deadline
20-09-2016 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
30132000 - Sorteeruitrusting
34961000 - Bagageafhandelingssysteem
63112100 - Vervoer van passagiersbagage
45259000 - Reparatie en onderhoud van installaties
34960000 - Luchthavenuitrusting
34953300 - Passagiersbruggen
31151000 - Statische omvormers
42510000 - Warmtewisselaars, luchtbehandelings- en koeluitrusting en filtertoestellen
45259300 - Reparatie en onderhoud van verwarmingsinstallatie
50532400 - Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie
38581000 - Bagagescanapparatuur
51611110 - Installatiediensten voor realtimevisualisatieschermen/borden voor vertrek- en aankomsttijden op luchthavens
72250000 - Systeem- en ondersteuningsdiensten
35121000 - Beveiligingsuitrusting
38546100 - Bomdetectoren
35124000 - Metaaldetectors
50610000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Brussels Airport Company nv
Postadres
Auguste Reyerslaan 80, Diamant Building, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Brussels Airport Company nv
Ter attentie van
Tendering Support Administration

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidaat dient voldoende betrouwbaar te zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, blijkt uit de controle of de kandidaat zich bevindt in één van de
uitsluitingsgevallen voorzien in Artikel 43 van het Koninklijk besluit van 24 juni 2013 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten (hierna: het ‘KB van 24 juni 2013').
Brussels Airport Company NV vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten, teneinde te bewijzen dat men zich niet bevindt in één van de uitsluitingsgevallen zoals bedoeld in Artikel 43 van het KB van 24 juni 2013:
• Voor de uitsluitingsgronden voorzien in Artikel 43, §1 (strafrechtelijke veroordelingen) en §2, 1° (faillissement e.a.), 2° (aangifte faillissement e.a.) en 3° (misdrijf professionele integriteit): een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan (uittreksel m.b.t. de vennootschap, max. 3 maanden oud).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 5° (sociale zekerheidsbijdragen): een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (attest betreffende het voorlaatste kalenderkwartaal t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming).
• Voor de uitsluitingsgrond voorzien in Artikel 43, §2, 6° (belastingen): een recent attest van de directe belastingen en van de BTW-administratie of een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land (attest max. 3 maanden oud).
• Voor de overige uitsluitingsgronden (ernstige fout beroepsuitoefening, afleggen van valse verklaringen): de kandidaat kan volstaan met een uitdrukkelijke verklaring op erewoord.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed, of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst, dat hij zich niet in de desbetreffende toestanden van uitsluiting bevindt.
Indien de kandidaat zich wel in een uitsluitbare situatie bevindt, wordt daaromtrent volledige informatie verschaft door de kandidaat.
Indien een kandidaat zich in één of meer uitsluitingsgevallen zou bevinden, kan Brussels Airport Company NV tot uitsluiting van de kandidaat besluiten. Indien in eender welk stadium van de gunningprocedure zou blijken dat een kandidaat, zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding kan geven tot uitsluiting, zal door Brussels Airport Company NV nog steeds tot uitsluiting van de kandidaat kunnen worden besloten.
Wanneer in de aanvraag tot deelneming beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3), gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke entiteit waarop beroep gedaan wordt.
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen, gelden de hiervoor vermelde verplichtingen en bijhorende modaliteiten voor elke onderneming uit de combinatie. In voorkomend geval dient de volgende bijkomende informatie overgemaakt te worden: naam en gegevens van de leden en de structuur van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen. De uitsluiting van één van de ondernemingen uit de combinatie kan tot de uitsluiting van de ganse kandidaat aanleiding geven.

Economische en financiële draagkracht

De kandidaat dient te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren van de opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor Brussels Airport Company NV met zich mee te brengen.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• De solvabiliteit en de liquiditeit van de kandidaat.
• De verhouding tussen de waarde van de opdracht en de omzet (op jaarbasis) van de kandidaat, inzonderheid de specifieke omzet voor opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5).
Brussels Airport Company vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
• De jaarrekeningen van de kandidaat van de laatste drie jaar, zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België of bij een gelijkaardige instantie. Hiervoor dient men een financiële sjabloon aan te vragen via het in rubriek I.1. vermelde e-mail adres. Er wordt met aandrang verzocht gebruik te maken van dit sjabloon.
• Een verklaring betreffende de omzet van de kandidaat voor elk van de laatste drie boekjaren, met opgave van de specifieke omzet voor opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5). Deze verklaring dient ondertekend en gereviseerd te zijn door een bevoegde persoon of instantie, in functie van de aard van de kandidaat.
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company NV geschikt acht.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat:
• Voor wie een negatief eigen vermogen blijkt uit de voorgelegde jaarrekeningen.
• Wiens omzet, wat betreft opdrachten met een aan onderhavige opdracht identiek of (gedeeltelijk) gelijkaardig voorwerp (zie rubrieken II.1.1 en II.1.5), op jaarbasis door Brussels Airport Company NV onvoldoende wordt geacht in het licht van de waarde van de opdracht.

Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3):
• Dient ieder lid van de combinatie en elke entiteit een positief eigen vermogen te hebben;
• Moeten de, maximaal 3, grootste (gemeten naar omzet), leden van de combinatie en / of de andere entiteiten gezamenlijk de voormelde verhouding tussen de waarde van de opdracht en de omzet realiseren.

Vakbekwaamheid

De kandidaat dient te beschikken over een passende technische bekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van de vereiste kennis en ervaring voor het uitvoeren van de opdracht vermeld in rubriek II.1.1 en II.1.5).
Brussels Airport Company NV vereist hiertoe in het kader van de aanvraag tot deelneming het voorleggen van de volgende documenten:
• Lijst van minimum 2 relevante referenties van uitgevoerde diensten van dezelfde aard die de kandidaat gedurende de laatste 5 jaar heeft uitgevoerd, vergezeld van een getuigschrift van goede uitvoering afgeleverd door de opdrachtgever. Voor elke referentie: opdrachtgever, totale jaarlijkse kost van het dienstverleningscontract, begindatum en einddatum van de opdracht en – indien toepasselijk – een beschrijving van het uitgevoerde deel. De referentietemplate dient men op te vragen via het e-mailadres vermeld in rubriek 1.1. Er wordt met aandrang verzocht om gebruik te maken van deze referentietemplate. Relevantie wordt bepaald voor de ingediende referenties door volgende minimale criteria:
o Lot 1: onderhoud op een centrale warmteproductie unit op hoge werkingsdruk met oververhit water voor meerdere gebouwen met een geïnstalleerd vermogen van meer dan 12.000 kW;
o Lot 2: Onderhoud van gebouw multi-technieken (HVAC, Elektriciteit, sanitaire, enz.) met 24/7 technische permanentie dienst en met gebruiksoppervlakte van meer dan 100.000 m²,
en
Onderhoud van gebouw multi-technieken (HVAC, Elektriciteit, sanitaire, enz.) voor een publiek toegangkelijk complex bezet door meerdere derde partijen met gebruiksoppervlakte van meer dan 10.000 m²;
o Lot 3: Onderhoud van gebouw technieken voor een gebouwpatrimonium van tenminste 10 gebouwen waarvan tenminste een gebouw groter dan 10.000 m²
en
Onderhoud van gebouw technieken voor een groot gebouwpatrimonium met een gebruiksoppervlakte van meer dan 40.000 m² in verschillende gebouwen;
o Lot 4: onderhoud op elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties voor grote/complexe installaties met een contractwaarde van meer dan €500.000/jaar;
o Lot 5: onderhoud en beheer van complexe logistieke distributiesystemen welke permanent (24/7) werkzaam zijn, met minstens één relevante referentie van een luchthaven met 18 mio passagiers;
o Lot 6: onderhoud op automatische heftoestellen, ijswaterproductie en GSE devices (Ground Support Equipment) met minstens één relevante referentie van een luchthaven;
o Lot 7: onderhoud op high tech detectie en X-straal apparaten in een permanent operationele omgeving (24/7), waarvan minstens één relevante referentie van een luchthaven;
o Lot 8: onderhoud op schermen en PAS (Public Announcement System) in publieke omgevingen met minstens 500 schermen.
• De kandidaat beschikt over een voldoende gestructureerde organisatie en capaciteit om dergelijke opdrachten op de site van Brussels Airport uit te voeren. Ter staving hiervan moet de kandidaat het organogram van het bedrijf en de jaarlijkse gemiddelde tewerkstelling bijvoegen, alsook een overzicht van het personeelsbestand en kwalificaties (zoals bv BA4/BA5…).
• ISO 9001 certificaat of gelijkwaardig
• VCA, OHSAS of gelijkwaardig
• Voor lot 8: ISO 9001 en/of ISO 20000 en ITIL en/of COBIT certificering
Indien de kandidaat de voormelde documenten om gegronde redenen niet kan aanleveren, kan hij zijn technische bekwaamheid aantonen met andere documenten die Brussels Airport Company geschikt acht.
Kan uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht, de kandidaat die onder andere:
• Onvoldoende relevante referenties kan voorleggen voor elk lot waarvoor hij inschrijft.
• Niet beschikt over een voldoende gestructureerde organisatie en capaciteit
• Geen ISO 9001 certificaat of gelijkwaardige documentatie kan aanleveren
• Geen VCA, OHSAS of gelijkwaardige documentatie kan aanleveren
• Voor lot 8: geen ISO 9001 of ISO 20000 certificaat of gelijkwaardige documentatie kan aanleveren
• Voor lot 8: geen ITIL of COBIT certificaat of gelijkwaardige documentatie kan aanleveren
Wanneer de aanvraag tot deelneming uitgaat van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid van ondernemingen en/of wanneer beroep wordt gedaan op de draagkracht en/of bekwaamheid van andere entiteiten (zie rubriek VI.3), gelden de hoger vermelde vereisten op elk van de entiteiten met uitzondering van de vereisten voor referenties en van de specifieke vereisten voor lot 8 (ISO 9001 en/of ISO 20000 en ITIL en/of COBIT certificering) die op het geheel van de combinatie bekeken worden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1316 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!