Aankondiging van een opdracht

cluster Facility. Aankoop van aardgas voor 2017 ten behoeve van de stad Aalst, het OCMW, Politiezone Aalst 5440, SportAG en de kerkfabrieken, met mogelijkheid instap Hulpverleningszone Zuid-Oost en AGSA via opdrachtencentrale

cluster Facility. Aankoop van aardgas voor 2017 ten behoeve van de stad Aalst, het OCMW, Politiezone Aalst 5440, SportAG en de kerkfabrieken, met mogelijkheid instap Hulpverleningszone Zuid-Oost en AGSA via opdrachtencentrale

Publicatiedatum
17-08-2016
Deadline
04-10-2016 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Aalst
Postadres
Werf 9, 9300 Aalst, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Raming: 340 583,70 EUR (zuivere aardgaskost)

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Het attest blanco strafregister kan door de aanbestedende overheid niet rechtstreeks opgevraagd worden via de elektronische middelen van de federale overheid (telemarc/digiflow). Daarom vragen wij om een attest blanco strafregister bij uw offerte te voegen dat u kan opvragen via cjc-csr@just.fgov.be
U hoeft enkel de firmanaam, adres, btw nummer en reden van aanvraag “in het kader van onderzoek inschrijving van een overheidsopdracht” op te geven. Het attest zal u vervolgens met de post worden overgemaakt.
Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum 5 maanden voor datum inschrijving.
* Voor buitenlandse inschrijvers: Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de wetgeving van het land waar hij gevestigd is.
* Voor Belgische inschrijvers: In toepassing van het koninklijk besluit van 20 juli 2005 dient de Belgische inschrijver geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Economische en financiële draagkracht

geen

Eventuele minimumeisen:

/

Vakbekwaamheid

De kandidaat-leverancier die in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht moet bij de offerte een leveringsvergunning van de VREG of een gelijkwaardige Europese instelling voorleggen om de leveringen die het voorwerp van deze opdracht uitmaken mogelijk te maken.

Eventuele minimumeisen:

Zie hierboven

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!