Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Levering van aardgas 3 2017-2019. Bevoorrading en Operaties

Deze opdracht heeft als voorwerp de “Levering van aardgas – Bevoorrading & Operaties – ten behoeve van de Aanbestedende Dienst (in haar hoedanigheid van Aankoopcentrale) – gedurende een periode van twee jaar”.
Voor gedetailleerde informatie over het voorwerp van de opdracht en de modaliteiten ervan, wordt verwezen naar het bestek met bijlagen.

Publicatiedatum
24-10-2016
Opdrachtcodes (CPV)
09123000 - Aardgas
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaams Energiebedrijf
Postadres
Havenlaan 86 C bus 301, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Inne Peersman

Overige nadere inlichtingen

Vervanging van artikel 10.2 De financiële en economische draagkracht van het bestek door volgende bepaling:
De inschrijver dient een voldoende financiële en economische draagkracht aan te tonen voor de uitvoering van de Opdracht en om de gevraagde engagementen aan te gaan zonder een financieel risico voor het Vlaams EnergieBedrijf met zich mee te brengen.
Of aan deze vereiste voldaan is, zal worden beoordeeld op basis van de volgende criteria:
• aan minstens 2 van de 3 volgende criteria voldoen, of een parent guarantee krijgen van een moederbedrijf dat aan minstens 2 van de 3 volgende criteria voldoet:
o op basis van de recentste jaarrekening of van het gemiddelde over de 3 jongste jaarrekeningen, een solvabiliteitsratio (eigen vermogen op totaal vermogen) hoger of gelijk aan 15%;
o op basis van de recentste jaarrekening of van het gemiddelde over de 3 jongste jaarrekeningen, een liquiditeitsratio (in ruime zin, zijnde de verhouding van het beperkt vlottend actief tot het vreemd vermogen op korte termijn) hoger of gelijk aan 1,00;
o gemiddeld netto winstgevend zijn over de laatste 3 boekjaren.
Opmerking: het verstrekken van een parent guarantee door een moederbedrijf impliceert niet dat deze laatste als een onderaannemer aanzien wordt.
• minimum aantal bestaansjaren: 2 jaren inclusief moederbedrijf;
• stukken waaruit blijkt dat de inschrijver zijn aansprakelijkheid bij schade aan derden afdoende verzekerd heeft met een dekking van minimum 500.000 € per schadegeval.
De inschrijver kan zich, ter staving van zijn financiële en economische draagkracht beroepen op de draagkracht van (een) andere entiteit(en), ongeacht de juridische aard van hun band met die entiteit(en), op voorwaarde dat door de inschrijver wordt aangetoond dat de inschrijver gedurende de totale looptijd van de opdracht daadwerkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, inzonderheid door overlegging van de verbintenis van deze entiteit(en) om de inschrijver de nodige middelen ter beschikking te stellen.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!