Aankondiging van een opdracht

AI Ondergrondse glasbollen 2016

De onderhavige opdracht betreft het leveren van ondergrondse duoglasbollen voor de gescheiden inzameling van gekleurd en niet gekleurd hol glas volgens de brengmethode. Ook de plaatsing van deze ondergrondse glasbollen maakt deel uit van de opdracht: het graafwerk, het installeren van de betonput, het plaatsen van de ondergrondse container, voetgangerspatform, veiligheidsvloer en bovengrondse inwerpzuil, alsook de afwerking voor een nette inplanting in de omgeving. De opdracht omvat ook een onderhoudscontract voor het preventief onderhoud en schoonmaken van de ondergrondse glasbollen en een serviceovereenkomst voor het onverwijld herstellen van defecte ondergrondse glasbollen.
Deze opdracht kadert in de erkenning van Fostplus ’14-’18 die voorziet in de vervanging van minstens 600 bovengrondse glasbollen door ondergrondse glasbollen in België tegen 2018. Verko heeft recht op 9 ondergrondse glasbollen op basis van het aantal inwoners. De investeringskost voor het plaatsen van de ondergrondse glasbollen wordt voor 50% gedragen door Fostplus en voor 50% door Verko.
De vermoedelijke hoeveelheid van negen ondergrondse glasbollen zullen door het opdrachtgevend bestuur worden besteld op afroep naargelang de noden en aanvragen van de gemeenten, zonder dat het opdrachthoudend bestuur er toe gehouden is om de vermoedelijke hoeveelheden integraal te bestellen.

Publicatiedatum
14-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34928480 - Afval- en vuilcontainers en bakken
Regiocodes (NUTS)
BE232 - Arr. Dendermonde
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Verko
Postadres
Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde, BE
Contactpunt(en)
Descamps Bart Pieter

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 88000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door het indienen van een offerte verklaart de inschrijver zich niet in een van onderstaande uistluitingsgevallen te bevinden. De aanbestedende overheid zal de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is. De inlichtingen of documenten die de aanbestedende overheid kosteloos via elektronische middelen bij de gegevensbeheerder kan opvragen, zal door de aanbestedende overheid zelf worden opgevraagd:
- een attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de aangiften en de betalingen van de bijdragen aan de Sociale Zekerheid;
- een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een rechtelijke-of overheidsinstantie waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit in het gedrang brengt;
- een document van een gerechtelijk –of overheidsinstantie waaruit blijkt dat de inschrijver niet in staat van faillissement, gerechtelijk akkoord of vereffening verkeert;
- een document waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van belastingen en B.T.W..

Economische en financiële draagkracht

De financiële en economische draagkracht van de dienstverlener zal overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 door de inschrijver gewaarborgd en gestaafd worden door het voorleggen van volgende documenten:

- een passende bankverklaring of het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s;
- een exemplaar van de meest recente neergelegde statuten, bevoegdheden en jaarrekening (voor wat betreft vennootschappen);
- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

De inschrijver zal zijn technische bekwaamheid aantonen door alle afdoende elementen aan te brengen die noodzakelijk zijn opdat het opdrachtgevend bestuur de punten die voorzien zijn in het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011, zou kunnen nazien. Deze elementen zijn de volgende:
- het bewijs dat de inschrijver zicht houdt aan bepaalde normen inzake kwaliteitsborging, met name ISO 9001 ;
- conformiteitsattest afgeleverd door geaccrediteerde instellingen of diensten die instaan voor kwaliteitscontroles en die erkend en bevoegd zijn, waaruit blijkt dat de voorgestelde containers in overeenstemming zijn met de norm EN-13071- 2;
- en document waaruit blijkt dat de opdrachtnemer of zijn onderaannemer over de vereiste erkenning beschikt in klasse 4, categorie C of E;
- Een lijst van de voornaamste gelijkaardige opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren;
- Een verklaring die de werktuigen, het materiaal, de technische uitrusting en het technisch geschoold personeel vermeldt waarover de opdrachtnemer zal beschikken voor de uitvoering van de opdracht;
- Een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de kandidaat desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven.
11.2. Regelmatigheid van de offertes.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!