Aankondiging van een opdracht

Huur van containers voor steenpuin (recupereerbaar bouw -en sloopafval), hout (behandeld), gemengd afval (niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval), metaal (schroot), vlak glas, papier en karton (kapelcontainer), hol glas, elektrische en elektronische apparatuur, groenafval en snoeihout, hard plastic en gekleurde plastic folie en een permanente perscontainer voor het samenpersen van papier t.b.v. de Universiteit Gent.

Huur van containers voor steenpuin (recupereerbaar bouw -en sloopafval), hout (behandeld), gemengd afval (niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval), metaal (schroot), vlak glas, papier en karton (kapelcontainer), hol glas, elektrische en elektronische apparatuur, groenafval en snoeihout, hard plastic en gekleurde plastic folie en een permanente perscontainer voor het samenpersen van papier t.b.v. de Universiteit Gent.

Publicatiedatum
04-11-2016
Deadline
15-12-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
34928480 - Afval- en vuilcontainers en bakken
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Gebouwen en Facilitair Beheer
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
De heer Jurgen Desmet

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Uitsluitingsgronden
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 61 §1 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 wordt een dienstverlener uitgesloten worden van deelneming aan de opdracht.
Tevens kan overeenkomstig artikel 61 §2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 een dienstverlener worden uitgesloten van deelneming van de opdracht die :
- bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan;
- niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011;
- niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011;
- zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opvorderbaar bij toepassing van het toegangsrecht of de kwalitatieve selectie, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt.

Vakbekwaamheid

De technische bekwaamheid van de dienstverlener wordt beoordeeld door middel van de volgende documenten:
1) De lijst van minimaal de 3 voornaamste klanten gedurende de afgelopen drie jaar, met vermelding van het bedrag van de opdracht.
Deze referenties moeten worden gestaafd:
• indien het diensten aan een overheid betreft, door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd;
• indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen : door certificaten opgesteld door privaatrechtelijke personen; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de dienstverlener toegelaten.
Minimumvereiste : het bedrag van de dienstverlening op jaarbasis aan minstens één van de drie voornaamste klanten moet minstens 80 % zijn van het bedrag van de bij de Universiteit Gent in te dienen offerte op jaarbasis.
2) een verklaring waarin vermeld wordt over welke en over hoeveel containers de dienstverlener beschikt voor de uitvoering van onderhavige overeenkomst, met opgave van de inhoud van de verschillende containers (vb. 5 m3, 10 m3, 20 m3, enz…)
3) het vereiste bewijs van erkenning als overbrenger van afvalstoffen (OVAM-registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar), verleend door de Vlaamse Minister voor Leefmilieu (onderafdeling 5.1.2. Vlarema)

Eventuele minimumeisen:

Minimumvereiste : het bedrag van de dienstverlening op jaarbasis aan minstens één van de drie voornaamste klanten moet minstens 80 % zijn van het bedrag van de bij de Universiteit Gent in te dienen offerte op jaarbasis.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1164 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!