Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

levering van verf en schilderstoebehoren

raamovereenkomst betreffende de levering van verf en schilderstoebehoren Ze wordt opgesplitst in twee percelen die afzonderlijk kunnen worden gegund:
- perceel 1: verf voor gebouw (binnen en buiten) en schilderstoebehoren
- perceel 2: roestwerende verf

Publicatiedatum
28-07-2015
Deadline
24-08-2015 om 13:00
Opdrachtcodes (CPV)
44111400 - Verf en wandbekleding
44812400 - Decoratieartikelen
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VIVAQUA
Postadres
Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
VIVAQUA
Ter attentie van
De vertegenwoordiger van de Leidende Dienst

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

door het indienen van een aanvraag tot deelneming aan de opdracht wordt de kandidaat verondersteld op erewoord te verklaren dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingsgevallen bedoeld in de paragrafen 1 en 2 van artikel 66 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 2012 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in speciale sectoren.
VIVAQUA behoudt zich het recht voor om, ofwel bij de kandidaat, ofwel rechtstreeks bij derden, deze verklaring te controleren.
De kandidaat is bovendien verplicht om bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen:
? een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over het voorlaatste verlopen kwartaal vóór de uiterste datum van indiening van de offertes waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn sociale bijdragen; de kandidaat afkomstig van een andere lidstaat van de Europese Unie voegt een soortgelijk attest bij, conform §2 van artikel 67 van voornoemd Koninklijk Besluit
? attesten waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn professionele fiscale verplichtingen inzake directe belastingen en btw, in de zin van artikel 68 van voornoemd besluit
? een recent uittreksel uit het strafregister van de onderneming.

Economische en financiële draagkracht

de kandidaat moet zijn economisch en financieel vermogen aantonen door een verklaring op erewoord betreffende zijn omzet in verband met de leveringen bedoeld in deze opdracht (perceel 1: verf voor gebouw en schilderstoebehoren - perceel 2: roestwerende verf); het gaat hier om de omzet die werd behaald in elk van de laatste vijf boekjaren.

Vakbekwaamheid

de kandidaat moet aantonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren. Daartoe voegt hij bij zijn kandidatuur:
? een lijst met minstens twee referenties van vergelijkbare/soortgelijke opdrachten (verven en schilderstoebehoren) uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar vóór de bekendmaking van deze opdracht; de lijst in kwestie bevat of moet vergezeld zijn van een volledige en nauwkeurige beschrijving van elk van de vermelde referenties; de kandidaat voegt voor elk van deze referenties een getuigschrift van goede uitvoering van de klant bij of vermeldt de juiste gegevens van een contactpersoon bij die klant
? een beschrijving van het assortiment van verf en van materieel die kunnen worden voorgesteld met het oog op de uitvoering van de opdracht; het assortiment moet hoogwaardige verven omvatten
? een beschrijving van de logistieke organisatie die mogelijk ter beschikking zal worden gesteld om de bestellingen te kunnen leveren binnen de 24 à 48 uur, en sneller in dringende gevallen
? een beschrijving van de beschikbare middelen om technische steun (organisatie van opleidingen, technisch advies ter plaatse, enz.) te verzekeren.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!