Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C24/0000270725 - Levering van plakhoutpanelen TOLA

Levering van plakhoutpanelen TOLA voor het vernieuwen van de vloeren van 65 motorrijtuigen MR80m vanaf 01/01/2016 tot 2019 in één perceel. Er wordt voorzien 19 motorrijtuigen te moderniseren per jaar (2016-2018) en 8 in 2019.
Het enige perceel is samengesteld uit 65 identieke sets. Elke set bevat het aantal panelen nodig voor het moderniseren van één motorrijtuig; deze set bestaat uit 60 plakhoutpanelen TOLA (117,907 m²), volgens plan, verzaagd, bewerkt en gestapeld op 5 afzonderlijke paletten.
De raamovereenkomst zal afgesloten worden voor de duur van het project, zijnde ± vier jaar, vanaf 01/01/2016 tot 2019.

Publicatiedatum
24-06-2015
Deadline
22-07-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
44191100 - Multiplex
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investment
Postadres
Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
10-14 B-PI.103
Ter attentie van
Jean-Pierre Depuydt

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voorsociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
— Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld,
— een verklaring op erewoord dat de inschrijver bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan. Verlangde bewijsstukken:
De kandidaat dient de volgende documenten aan de aanbestedende overheid te bezorgen:
- zijn zakencijfer van de laatste drie jaren (in de vorm van een tabel);
- zijn winst/verlies van de laatste drie jaren (in de vorm van een tabel, aangevuld
met de jaarrekeningen).

Vakbekwaamheid

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan. Verlangde bewijsstukken:
De kandidaat dient de volgende documenten aan de aanbestedende overheid te bezorgen:
- hetzij een lijst van referenties van leveringen van plakhoutpanelen TOLA gedurende de laatste vijf jaren, die zijn ervaring in het domein bewijst;
- hetzij het bewijs van het bestaan van een commerciele link tussen hemzelf en een fabrikant, evenals de referenties van leveringen van deze laatste.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!