Aankondiging van een opdracht

DE LEVERING VAN VERWARMINGS- EN LOODGIETERSMATERIAAL VOOR EEN JAAR

De opdracht is een overheidsopdracht voor leveringen met als voorwerp de levering van verwarmings- en loodgietersmateriaal voor een duur van 1 jaar, bestaande uit 2 percelen, genummerd van 1 tot 2:

Perceel 1: Levering van verwarmingsmateriaal
Perceel 2: Levering van loodgietersmateriaal

De inschrijver mag een offerte voor een, meerdere of alle percelen indienen.
De inschrijver mag een verbetering van de offerte voorstellen in geval van groepering van meerdere percelen. In dit geval zal hij de prijzen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft duidelijk moeten vermelden, en afzonderlijk, de voorgestelde korting, om de aanbestedende overheid toe te laten elke groepering van percelen te kunnen vergelijken.

Publicatiedatum
25-06-2015
Deadline
23-07-2015 om 09:47
Opdrachtcodes (CPV)
44000000 - Structuren en materialen voor de bouw; ondersteunende producten voor de bouw (uitgezonderd elektrische apparatuur)
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Elsene
Postadres
Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Bernard Vandercam

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver impliciet op erewoord dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 § 1 en § 2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 bevindt.
- Socialezekerheidsbijdragen.
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig artikel 62 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
Hiertoe zal de aanbestedende overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) inlichtingen inwinnen over de stand van de betaling door de inschrijver jegens de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ).
Voor de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt: bij de offerte wordt een attest gevoegd dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid en waarin wordt bevestigd dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Fiscale verplichtingen.
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
Voor een Belgische inschrijver verifieert de aanbestedende overheid zelf de naleving van de fiscale verplichtingen van de inschrijver ten opzichte van de FOD Financiën via elektronische middelen (Digiflow).
Voor de inschrijver van een andere Lidstaat van de Europese Unie, wordt bij de offerte een attest gevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid, en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Beroepsfouten.
Kan van de toegang tot de opdracht worden uitgesloten, de inschrijver die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan behoorlijk vastgesteld op elke grond die de gemeente Elsene aannemelijk kan maken.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!