Aankondiging van een opdracht

4900001301 Leveren kunststof materialen voor rioolaansluitingen

De opdracht betreft een overeenkomst voor leveringen van kunststof huisaansluitputjes en toebehoren, pvc leidingen en hulpstukken voor rioolaansluitingen rekening van Infrax.
De opdracht is verdeeld in 2 percelen.
- Perceel 1: Limburg en Antwerpen
- Perceel 2: West-Vlaanderen en Vlaams Brabant

Publicatiedatum
16-02-2015
Deadline
07-04-2015 om 15:00
Opdrachtcodes (CPV)
44163130 - Rioolbuizen
44423750 - Riooldeksels
44470000 - Gietijzeren producten
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrax cvba, die optreedt in naam en voor rekening van Infrax Limburg, Infrax West, Inter-aqua, Inter-energa, Inter-media, Iveg, PBE en Riobra
Postadres
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, BE
Contactpunt(en)
Vanessa Mesiti
Ter attentie van
Vanessa Mesiti

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in één van de gevallen zoals opgesomd in artikel 61 van het KB 15 juli 2011.
Inschrijvers dienen het bewijs te leveren dat zij hun verplichtingen inzake belastingen en heffingen zijn nagekomen door het leveren van:
- Een recent attest van de directe belastingen
- Een afschrift van de laatste afrekening van een door het bevoegde kantoor voor BTW-ontvangsten verstrekte verklaring
De attesten zijn niet ouder dan twee maanden voorafgaand aan de datum van indienen offerte.
Een sociaal attest van de R.S.Z. waaruit blijkt dat de kandidaat aan zijn wettelijke verplichtingen heeft voldaan, van maximum het voorlaatste kwartaal, zoals geëist in artikel 62 van het KB 15 juli 2011.
De inschrijver hoeft de gevraagde inlichtingen en documenten niet voor te leggen indien hij deze documenten de afgelopen twee maanden al heeft voorgelegd voor een andere procedure uitgeschreven door de aanbestedende overheid zoals bepaald in de opdrachtdocumenten. In dergelijk geval dient hij uitdrukkelijk de benaming van de opdracht in zijn offerte aan te geven.

Economische en financiële draagkracht

Verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de leveringen waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

Vakbekwaamheid

De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
a) een lijst van referenties met vermelding van de voornaamste gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaren.
b) een lijst van de beschikbare technische middelen, materieel.
c) Met het oog op het leveren van een goede service, is het een vereiste dat de leverancier een of meerdere afhaalmogelijkheden heeft in elke provincie van het ingeschreven perceel.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!