Aankondiging van een opdracht

Leveren en plaatsen van bitumineuze verhardingen 2015.

Leveren en plaatsen van bitumineuze verhardingen 2015

Publicatiedatum
03-07-2015
Deadline
24-08-2015 om 09:30
Opdrachtcodes (CPV)
44113000 - Materiaal voor wegenbouw
44113600 - Bitumen en asfalt
44113700 - Materiaal voor reparatie van wegen
Regiocodes (NUTS)
BE223 - Arr. Tongeren
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Genk - openbare werken
Postadres
Stadsplein 1, 3600 Genk, BE
Contactpunt(en)
Dienst Openbare Werken
Ter attentie van
Exelmans Robrecht

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

97716.30

Waarde: 97716.30 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

/

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: C5

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!