Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

C0M/0000280198 - Studie, fabricatie, levering, montage en indienststelling van werkplatformen in het gebouw I5 te CW Mechelen.

Voor de revisie van de motorrijtuigen MR08 TTH Desiro, zijn een aantal aanpassingen nodig aan de werkplaatsinrichtingen van het gebouw I5 van de CW Mechelen.
Doel van deze opdracht is de studie, fabricatie, levering, montage en indienststelling de werkplatformen in het gebouw I5.
Om de voorziene revisiewerken binnen deze werf op een zo beperkt mogelijke oppervlakte uit te kunnen voeren, wordt er geopteerd voor een parallel box-principe van deze platformen. Beide platformen hebben telkens een lengte van 93 meter.
Ze zullen in staal en/of aluminium geproduceerd worden. Enkele onderdelen zullen vast zijn, terwijl andere verplaatsbaar zullen zijn met bediening op afstand.

Publicatiedatum
27-08-2015
Deadline
05-10-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
44212120 - Metaalconstructies van bruggen
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS-Procurement & Investment Mechelen
Postadres
Leuvensesteenweg 30, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
B-PI.12M
Ter attentie van
Paul Scheerens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: de kandidaat dient aan te tonen dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen voor deelname bevindt die zijn vermeld in art. 66 KB 16.7.2012 en voegt daartoe bij zijn aanvraag tot deelneming de volgende documenten:
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij zich niet in een toestand van faillissement, vereffening, gerechtelijke reorganisatie of een vergelijkbare toestand bevindt,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan alle beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd,
— een recent attest (maximaal 3 maanden oud t.o.v. de uiterste datum voor het indienen van de aanvraag tot deelneming) waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voorsociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd.
— Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de inschrijver niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of witwassen van geld,
— een verklaring op erewoord dat de inschrijver bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan.
Wanneer één of meerdere van de hierboven aangehaalde documenten of getuigschriften niet worden uitgereikt in het betrokken land, kunnen ze worden vervangen door overeenstemmende documenten of een verklaring onder eer of een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke- of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst.

Economische en financiële draagkracht

- De kandidaat moet zijn omzet + winst/verlies-resultaten over de laatste 3 jaar bezorgen (opgave in tabelvorm; aangevuld met de jaarrekeningen).

Vakbekwaamheid

- De kandidaat dient een algemene bedrijfspresentatie te bezorgen met opgave van het aantal tewerkgestelde personeelsleden en hun kwalificatie.
- De kandidaat moet een referentielijst bezorgen betreffende de levering van de gevraagde installatie aan andere bedrijven in het spoorweg- en industrieeldomein gedurende de laatste 5 jaar.
– De kandidaat moet de normen en het kwaliteitszekeringssysteem dat hij gebruikt opgeven.
– Tijdens de uitvoeringsfase van de opdracht, zal de communicatie tussen de aannemer en de NMBS zal in het Nederlands moeten gebeuren en zullen de technische vereiste documenten ook in het Nederlands moeten geleverd worden. Gelieve een attest op erewoord toe te voegen met vermelding dat uw firma aan beide vereisten voldoet.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!