Aankondiging van een opdracht

containers (10, 20, 30 en 40 m³)

Het leveren van open afvalcontainers 10 m³ (VH: 15); 20 m³ (VH: 30); 30 m³ (VH: 75) en 40 m³ (VH: 5)

Publicatiedatum
18-09-2015
Deadline
09-11-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
44613800 - Containers voor afvalmateriaal
44613000 - Grote containers
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
IMOG
Postadres
Kortrijksesteenweg 264, 8530 Harelbeke, BE
Contactpunt(en)
De heer Jeroen De Craemere

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

open afvalcontainers 10 m³ (VH: 15); 20 m³ (VH: 30); 30 m³ (VH: 75) en 40 m³ (VH: 5)

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Vakbekwaamheid

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.

Eventuele minimumeisen:

zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!