Aankondiging van een opdracht

Uitnodiging tot indienen offerte - Leveren van natuursteen te Kortrijk. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Leveren van natuursteen te Kortrijk.
Opgelet: Er dient bij het inschrijvingsformulier een monster van 4 stenen bijgevoegd te worden - zie artikel 81: inhoud van de offertes.

Publicatiedatum
18-05-2015
Deadline
17-06-2015 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
44912000 - Diverse bouwstenen
Regiocodes (NUTS)
BE254 - Arr. Kortrijk
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Kortrijk
Postadres
Grote Markt 54, 8500 Kortrijk, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Tessa Dumortier

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Vakbekwaamheid

zie bestek

Eventuele minimumeisen:

Zie bestek

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1766 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!