Aankondiging van een opdracht

BMB/DGE-DBO/2014.0706 Onderhoud van de deuren, rolluiken, nooduitgangen, roosters, brandleidingen en brankranen van de kunstwerken (tunnels, bruggen en viaducten) gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het opdracht is voor onderhoud van de deuren, rolluiken, nooduitgangen, roosters, brandleidingen en brankranen van de kunstwerken (tunnels, bruggen en viaducten- gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze aanneming omvat voornamelijk:
• De organisatiemaatregelen nodig voor het verkeer gedurende de werken.
• Het vernieuwen en het uitbreken van allerlei buizen en omhulsels.
• Het nachtelijke onderhoud van rolluikdeuren, deuren en aangebouwde constructies in de tunnels (uitsluitend 's nachts).
• Het onderhoud en herstellen van nooduitgangen, brandtrappen, noodluiken, van roosters als toegang tot machinekamers en verluchtingskamers.
• Laswerken.
• Schilderwerken (op beton en op metaal).
• Het wegruimen van alle afval, puin, enz.. buiten het openbaar domein m.i.v. het afvoeren van materialen naar een recyclage-installatie, overeenkomstig het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 maart 1995.
• Het onderhouden van de luchtkanalen.
• Het onderhouden van de brandkranen.
• Kleine infrastructuurwerken.
• Herstellingswerken aan waterleidingen.
• Onderhoud- en herstellingswerken aan de technische lokalen van de tunnels.
• Verscheidene prestaties die het voorwerp uitmaken van posten met “te verantwoorden sommen”.
• Alle bijkomende en samenhangende diensten en leveringen voor de goede uitvoering van de werken.
• Proeven voor nazicht en oplevering.
• Het onderhoud tijdens de waarborgperiode.
• Alle nodige prestaties om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tijdens de waarborgperiode.
Belangrijke opmerkingen
1. De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat de mobiliteit niet in het gedrang mag komen.
2. In dat opzicht moeten de werken in de tunnels uitsluitend 's nachts worden uitgevoerd. Ook bepaalde werken aan viaducten en bruggen moeten tijdens het weekend en/of 's nachts uitgevoerd worden.

Publicatiedatum
10-07-2015
Deadline
25-08-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
50800000 - Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
44163100 - Pijpen
45221000 - Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Mobiel Brussel-BUV
Postadres
Vooruitgangstraat 80/1, 1035 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Beheer en Onderhoud van de Wegen
Ter attentie van
ir Vincianne Lerate, Directeur f.f.

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

De onderhavige opdracht maakt het voorwerp uit van meerdere bestellingen, die door de Aanbestedende Overheid worden afgeleverd naargelang de behoeften en volgens de bepalingen van dit bestek. Elke bestelbrief bepaalt de werken uit te voeren volgens de voorschriften van het bestek. Door de goedkeuring van de offerte verbindt de Aanbestedende Overheid zich ertoe, gedurende de geldigheidstermijn van de opdracht, eventuele verlengingen (in de hypothese van de tweede optie hieronder) inbegrepen, bestellingen te plaatsen waarvan het totale bedrag, minstens 1.000.000 €, incl. B.T.W., bedraagt en niet hoger is dan 2.000.000 €, incl. B.T.W. Geldigheidstermijn van de opdracht • Vertrekpunt van de geldigheidstermijn : De geldigheidstermijn van de opdracht vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van de betekening van de goedkeuring van de offerte. • Duur van de geldigheidstermijn : De geldigheidstermijn bedraagt één jaar of minder indien het maximumbedrag der werken voorzien hierboven bereikt is. Overeenkomstig artikel 26, § 1, 2°, b) van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, zoals gewijzigd, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om, tot tweemaal toe, gelijkaardige werken te herhalen, conform het oorspronkelijke ontwerp. Door het indienen van zijn offerte verbindt de inschrijver zich ertoe de twee eventuele herhalingen, waartoe de aanbestedende overheid beslist, zonder beperking en aan de voorwaarden van de oorspronkelijke opdracht te aanvaarden.

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De aanbestedende overheid zal zelf, via elektronische raadpleging van de federale databanken die beschouwd worden als authentieke bronnen (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), de volgende inlichtingen of documenten verzamelen:
• Voor de inschrijvers die personeel tewerkstellen dat onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid: de inlichtingen of documenten m.b.t. het attest van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
• Voor de Belgische inschrijvers:
- het attest van niet-faillissement,
- het attest waaruit blijkt dat de inschrijver in orde is met de betaling van zijn belastingen,
- het bewijs dat hij erkend is als aannemer van werken overeenkomstig wat hierna bepaald wordt onder de «artikelen 67 tot 69: kwalitatieve selectie».
De inschrijver dient de gevraagde inlichtingen en documenten voor te leggen, zelfs indien hij dit reeds gedaan heeft voor een andere procedure, uitgeschreven door dezelfde aanbestedende overheid.
Impliciete verklaring op erewoord
Art. 61 tot 66: Toegangsrecht
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver dat hij zich niet in een van de uitsluitingsgevallen bevindt bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 5° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan België tewerkstelt en dat niet beoogd is door artikel 62, § 1 van het K.B. van 15 juli 2011 een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62, § 2 van het K.B. van 15 juli 2011.
Teneinde te voldoen aan de toegangsvoorwaarde bedoeld in artikel 61, §2, 6° van het K.B. van 15 juli 2011, dient de niet-Belgische inschrijver een attest in te dienen afgeleverd door de bevoegde buitenlandse overheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de fiscale bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
De aanbestedende overheid onderzoekt de juistheid van de impliciete verklaring op erewoord in hoofde van de inschrijver wiens offerte als beste gerangschikt is. Daartoe, en in het geval dat de aanbestedende overheid de nuttige inlichtingen niet kan verkrijgen via elektronische weg (federale informaticatoepassing «DIGIFLOW»), vraagt zij de betrokken inschrijver om haar zo snel mogelijk en binnen de vooropgestelde termijn, de inlichtingen of documenten te leveren die toelaten zijn persoonlijke toestand na te gaan.
Indien de aanbestedende overheid na verificatie vaststelt dat de impliciete verklaring op erewoord, niet of niet meer overeenstemt met de persoonlijke toestand van de inschrijver, dan wordt de inschrijver uitgesloten.
In dit geval maakt de aanbestedende overheid een nieuwe rangschikking op met inachtneming van de offerte die onmiddellijk na deze van de uitgesloten inschrijver is gerangschikt en onderzoekt ze de persoonlijke toestand van de inschrijver die aldus de nieuwe eerst gerangschikte is, en gaat ze zo verder indien nodig.
Voor de offertes ingediend door combinaties zonder rechtspersoonlijkheid moet elke deelnemer individueel bewijzen dat hij niet in een toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in artikel 61, §§ 1 en 2 van het K.B. van 15 juli 2011. De uitsluiting van één van de deelnemers maakt de offerte van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid nietig.

Economische en financiële draagkracht

Art. 67 tot 79: Kwalitatieve selectie
De inschrijver moet voldoen aan de kwalitatieve selectievoorwaarden die bevestigd worden door de volgende documenten die bij de offerte worden gevoegd:
•hetzij het bewijs van zijn erkenning als aannemer van werken voor de uitvoering van werken van categorie F, en van de klasse die overeenstemt met het bedrag van de offerte (klasse 5 volgens de raming van de aanbestedende overheid);
•hetzij het bewijs van een gelijkwaardige erkenning voortvloeiend uit zijn inschrijving op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Gemeenschappen alsook uit eventuele aanvullende bescheiden;
•hetzij de nodige alternatieve bewijsstukken overeenkomstig artikel 3, §1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, zoals gewijzigd (cf. artikel 1 van het ministerieel besluit van 27 september 1991);
•het attest afgeleverd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of door de buitenlandse bevoegde overheid – naargelang het geval – waaruit blijkt dat de aannemer aan zijn sociale verplichtingen heeft voldaan in de zin van artikel 62 § 1 of 2 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
•een lijst van werken uitgevoerd in de loop van de voorbije vijf jaar en gelijkwaardig aan de werken die het voorwerp uitmaken van het huidige bestek en uitgevoerd in stedelijke omgeving, de lijst is goedgekeurd met attesten van goede uitvoering werken.
De niet-Belgische inschrijvers dienen de documenten waaruit blijkt dat ze voldoen aan voornoemde kwalitatieve selectievoorwaarden bij hun offerte te voegen.
Een inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten. In dat geval, toont hij de aanbestedende overheid dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Op deze entiteiten is artikel 61 van het K.B. van 15 juli 2011 toepasselijk.
Een inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 21 van de wet van 15 juni 2006.

Vakbekwaamheid

Zie III.2.2)

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!