Aankondiging van een opdracht

HET HEEM / PASTORIJ BOLDERBERG - vervangen van inbraakwerend buitenschrijnwerk

HET HEEM / PASTORIJ BOLDERBERG - vervangen van inbraakwerend buitenschrijnwerk

Publicatiedatum
31-03-2015
Deadline
11-05-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
44221000 - Ramen, deuren en aanverwante artikelen
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Heusden-Zolder
Postadres
Heldenplein 1, 3550 Heusden-Zolder, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Leen Moentjens

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 20 §§1 en 1/1 van de wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en artikel 61 tot en met 66 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* De aanbestedende overheid zal via elektronische weg een attest van niet-faillissement of soortgelijke toestanden, een RSZ-attest en een fiscaal attest opvragen van de Belgische kandidaat of inschrijver.
De buitenlandse kandidaat of inschrijver voegt bij zijn offerte:
- een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat hij niet moet uitgesloten worden overeenkomstig artikel 61 § 2, 1° en 2° van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren;
- een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van artikel 62 van dit besluit;
- een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van dit besluit.

Economische en financiële draagkracht

Niet van toepassing

Eventuele minimumeisen:

n.v.t.

Vakbekwaamheid

Niet van toepassing

Eventuele minimumeisen:

n.v.t.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 1

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1791 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!