Aankondiging van een opdracht

AANKOOP VAN PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP, MATERIAAL EN UITRUSTING VOOR WERKPLAATSEN (ALGEMEEN, MECHANICA EN TUINBOUW) VOOR EEN DUUR VAN EEN JAAR

AANKOOP VAN PROFESSIONEEL GEREEDSCHAP, MATERIAAL EN UITRUSTING VOOR WERKPLAATSEN (ALGEMEEN, MECHANICA EN TUINBOUW) VOOR EEN DUUR VAN EEN JAAR

Publicatiedatum
25-08-2015
Deadline
21-09-2015 om 12:41
Opdrachtcodes (CPV)
44510000 - Gereedschap
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Versnelde onderhandelingsprocedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Elsene
Postadres
Elsensesteenweg, 168, 1050 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Haubruge Barbara Augustine

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

vi) Toegangsrecht
Louter door het indienen van zijn offerte, verklaart de inschrijver impliciet op erewoord dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bedoeld in artikel 61 § 1 en § 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 bevindt.
- Socialezekerheidsbijdragen
Voor de inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt: bij de offerte wordt een attest gevoegd dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid en waarin wordt bevestigd dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig artikel 62 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.

Hiertoe zal de aanbestedende overheid zelf d.m.v. elektronische middelen (Digiflow) inlichtingen inwinnen over de stand van de betaling door de inschrijver jegens de rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ).
- Fiscale verplichtingen
Kan in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten worden van de toegang ertoe, de inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig artikel 63 van het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011.
Voor een Belgische inschrijver verifieert de aanbestedende overheid zelf de naleving van de fiscale verplichtingen van de inschrijver ten opzichte van de FOD Financiën via elektronische middelen (Digiflow).
Voor de inschrijver van een andere Lidstaat van de Europese Unie, wordt bij de offerte een attest gevoegd, uitgereikt door de bevoegde overheid, en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Beroepsfouten
Kan van de toegang tot de opdracht worden uitgesloten, de inschrijver die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan behoorlijk vastgesteld op elke grond die de gemeente Elsene aannemelijk kan maken.

Vakbekwaamheid

Zie artikel 71 van het KB van 15 juli 2011
Criterium : de inschrijver beweest zijn technische bekwaamheid aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek - of privaat rechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van leveringen voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Documenten in te dienen : VOOR IEDER PERCEEL, dient de inschrijver in een lijst die minimum een referentie die de minimum niveau van de eisen voldoet door de Gemmente olpgelegd.

Eventuele minimumeisen:

Eisen :
- PERCEEL 1 : minimum EEN referentie voor een gelijkaardige levering dus minimum 100.000,00 EUR BTWE voor de levering van professioneel gereedschap, materiaal en uitrusting voor algemene werkplaatsen
- PERCEEL 2 : minimum EEN referetie voor een gelijkaardige levering dus minimum 40.000,00 EUR BTWE vor de levering van professioneel gereedschap, materiaal en uitrusting voor mechanicawerkplaatsen
- PERCEEL 3 : minimum EEN referentie voor een gelijkaardige levering dus minimum 2.000,00 EUR BTWE voor de levering van professioneel gereedschap, materiaal en uitrusting voor tuinbouwwerkplaatsen

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!