Rectificatie

Levering van een afval- en reinigingsboot

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Haven van Brussel
Nationaal identificatienummer
0249.268.719_22826
Postadres
Redersplein 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 24215708
E-mail
jsouffriau@port.brussels
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://port.brussels

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326599

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Levering van een afval- en reinigingsboot

Referentienummer: Haven van Brussel-1238-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 34520000 - Boten

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Levering van een afval- en reinigingsboot

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

28-11-2018

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2018-535076

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 23-11-2018

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Aanbestedingsstukken

Overige nadere inlichtingen

documenten toegevoegd

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1753 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!